Nowe uregulowania prawne

W 2016 r. dokonano reformy uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. stosowaniu podlegają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2), w skrócie : ,,RODO’’. Ponadto, do ochrony danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w skrócie: ,,uodo’’.