Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych:

 • audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych wraz z opracowaniem rekomendacji,
 • wdrożenie RODO,
 • opracowanie dokumentacji,
 • bieżące wsparcie w realizacji wymagań wynikających z RODO,
 • wykonywanie zadań IOD,
 • konsultacje z doświadczonymi specjalistami,
 • doradztwo w obszarze zabezpieczenia systemów informatycznych i ich funkcjonalności,
 • pomoc w zarządzaniu incydentami i naruszeniami ochrony danych osobowych,
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych (audyt, szkolenia)

Firma TMP s.c. oferuje kompleksową pomoc w zakresie wdrożenia nowych zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatne spotkanie, podczas którego przedstawimy :

 • wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami oraz podmiotami publicznymi wynikające z RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • korzyści wynikające z wdrożenia RODO oraz dostosowania organizacji do pozostałych przepisów regulujących reformę systemu ochrony danych osobowych, a także
 • ryzyka związane z brakiem dostosowania procesów w firmie lub instytucji do RODO.

AUDYT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TMP s.c. przeprowadza audyty systemu ochrony danych osobowych, m.in. w zakresie spełniania wymagań RODO i uodo przez audytowaną organizację.

Polegają one na analizie procesów przetwarzania, zakresu przetwarzanych danych osobowych, przepływu danych osobowych, również w aspekcie transgranicznym oraz outsourcingu usług, dotychczas stosowanych zasad ochrony danych osobowych. Nasze audyty obejmują nie tylko weryfikację dokumentacji pod kątem jej aktualności i kompletności, analizę zabezpieczeń fizycznych, ale także badanie środowiska informatycznego.

Po wykonanym audycie otrzymają Państwo raport, w treści którego nasi specjaliści wskażą  m.in. jakie działania korygujące należy podjąć celem dostosowania istniejących w organizacji procedur do przepisów m.in. RODO, uodo, a także w jakim zakresie obowiązki wynikające z RODO faktycznie dotyczą Państwa organizacji.

WDROŻENIE RODO

TMP s.c. zapewnia kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia RODO dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji publicznych, w tym jednostek oświatowych. Proces wdrożenia się składa się z następujących etapów i obejmuje:

 • Audyt wstępny

Przeprowadzenie audytu przetwarzanych danych osobowych, w tym procesów przetwarzania, zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz obowiązujących w Państwa organizacji procedur, m.in. w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą. W ramach tego etapu nasi specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzają analizy wymagane przez obowiązujące przepisy, w tym RODO. Ponadto, jako dostawca usług outsourcingu IT, dokonujemy także audytu zgodności infrastruktury IT z przepisami RODO.

 • Dostosowanie procedur do RODO

RODO ma wpływ nie tylko na przetwarzanie danych osobowych wewnątrz organizacji, ale również wyznacza zasady powierzania i przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (usługodawcom, kontrahentom), co może mieć wpływ na zawieranie nowych umów z podmiotami lub wymusi zmiany dotychczasowych. Na tym etapie wskazujemy również w jaki sposób powinni Państwo przystosować swoją organizację do wprowadzenia w jej struktury i praktycznego stosowania zasad przetwarzania danych osobowych.

 • Przygotowanie dokumentacji oraz opracowanie procedur przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

W związku z tym, że RODO nie narzuca, ani nawet nie podpowiada wzoru dokumentacji, jaka powinna zostać wdrożona, nasi specjaliści opracowują dokumentację dostosowaną do specyfiki działalności Państwa organizacji. RODO zakłada, że każdy administrator danych bazując na podejściu opartym na ryzyku, powinien być świadomy zakresu przetwarzanych danych osobowych i w konsekwencji powinien wdrożyć dokumentację dostosowaną do tego zakresu oraz specyfiki swojej organizacji, a nadto winna on zawierać procedury, które będą zgodne z RODO. Jednocześnie, zgodnie z wprowadzoną przez RODO zasadą rozliczalności, administrator danych, będąc odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów odnoszących się do ochrony danych musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

 • Audyt końcowy

Podsumowanie wdrożenia wraz z zespołem wdrożeniowym – zweryfikowanie założeń oraz osiągnięć dotyczących wdrożenia RODO.

SZKOLENIA

Szkolenia są adresowane do wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe. Podczas tych szkoleń uczestnicy zostają zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, a także z nowymi obowiązkami wynikającymi z RODO ciążącymi na podmiotach przetwarzających. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.