Kim jest Administrator danych i dlaczego jest istotnym podmiotem w procach przetwarzania danych osobowych?

Określenie Administratora danych jest bardzo istotne, gdy przystępujemy do stosowania RODO, bowiem to właśnie Administrator jest adresatem szeregu obowiązków wynikających z RODO (m.in. odpowiada za zgodność przetwarzania z zasadami wskazanymi w treści RODO, odpowiada za realizację żądań osób, których dane dotyczą, a nadto jest to właśnie na niego nałożono pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych).

Administrator danych oznacza:

– osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot (np. spółka kapitałowa – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo państwowe, związek wyznaniowy, instytut badawczy, partia polityczna, związek zawodowy, szkoła, przedszkole, żłobek, biblioteka)
– który samodzielnie lub wspólnie z innymi
– ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.