Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kontaktujących się, w tym korzystających z formularza kontaktowego

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku prowadzoną działalnością gospodarczą jest TMP IT GROUP sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań;  NIP: 972-09-94-186, REGON: 639816391, KRS: 0001062637; tel.: 61 657 62 25

II. Dane kontaktowe.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmp.pl
2) pod numerem telefonu: 61 657-62-25
3) pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań; z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo m.in. w treści formularza kontaktowego.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający w szczególności na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość udzielenia odpowiedzi.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, m.in.: zapewniających obsługę hostingową, dostawców systemów informatycznych, w tym udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w związku ze szczególną sytuacją.
Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.