Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z korzystaniem z wtyczki ,,Lubię to’’ i subskrypcją fanpage’a

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w następstwie korzystania z wtyczki ,,Lubię to’’ i profilu w serwisie Facebook pod nazwą ,,TMP Usługi Informatyczne’’ (dalej: ,,fanpage’’), informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

I.       Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: TMP IT GROUP sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań;  NIP: 972-09-94-186, REGON: 639816391, KRS: 0001062637; tel.: 61 657 62 25

II.    Dane kontaktowe.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmp.pl

2)   pod numerem telefonu: 61 657-62-25

3)   pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań; z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.       Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z realizacją następujących celów:

1)   prowadzenia fanpage pod nazwą ,,TMP Usługi Informatyczne’’ na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania wydarzeń, promowania marki, usług i produktów; budowania i utrzymania społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (m.in. komentarze, wiadomości, chat) co stanowi prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

2)   analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

2.       Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, przez czas do wycofania zgody;  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

3.       Skorzystanie z subskrypcji fanpage’a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych.

1.       Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

1)      dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;

2)      opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

2.       Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

1)      dane identyfikacyjne (zazwyczaj imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

2)      dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

3)      adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

4)      anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka, stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

V.     Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających wsparcie informatyczne dla fanpage’a;

3.      właściciela portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych na stronie Facebook pod adresem (aktualnym na dzień sporządzania klauzuli) https://www.facebook.com/about/privacy

Do wszystkich informacji o użytkowniku ma dostęp Facebook, a wszystkie informacje na profilu Administratora są widoczne dla innych jego użytkowników.

VI. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z serwisu Facebook. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

VII.          Okres przechowywania danych osobowych.

1.        Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.        Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook (m.in. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger) podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebooka.

3.        Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII.       Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych,

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)        przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będzie można zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Jeżeli zamierzają Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe z Facebooka, należy zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją wskazaną przez Facebooka.

IX. Prawo do cofnięcia zgody.

1.      W stosunku do danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane i są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

X.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Przetwarzanie przez Administratora pozyskanych od Państwa danych osobowych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.

XII.     Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

XIII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.