Oferujemy Państwu pomoc w stworzeniu i utrzymaniu systemu ochrony danych osobowych. Nasza współpraca z Państwem może przybrać różnorakie formy, w zależności od Państwa wyboru i potrzeb.

Doraźne wsparcie – polegające na przeprowadzeniu audytu w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie którego przygotowujemy kompleksową i indywidulanie dopasowaną dokumentację ochrony danych osobowych, obejmującą przede wszystkim stosowne polityki, instrukcje i regulaminy odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, w oparciu o przepisy RODO oraz uodo. Pomożemy także we wdrożeniu opracowanej dla Państwa dokumentacji i przeprowadzimy krótki instruktaż, którego celem będzie przybliżenie obowiązków związanych z koniecznością odpowiedniej ochrony danych, wypracowanie odpowiednich nawyków i uczulenie Państwa na zagrożenia jakie związane są z przetwarzaniem danych osobowych.
Stałe, bieżące wsparcie – polegające na stałym świadczeniu usług w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowaniu utrzymywania zgodności procesów przetwarzania danych z RODO.

Powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkiem Administratora w sytuacjach wyznaczonych przez RODO.

W zależności od wyboru jednej z następujących form współpracy oferujemy Państwu w tym zakresie:
– świadczenie stałych usług w zakresie ochrony danych osobowych wraz z wykonywaniem zadań Inspektora Ochrony Danych (dalej w skrócie: „IOD”) lub
– świadczenie stałych usług w zakresie ochrony danych osobowych bez wykonywania zadań IOD (m.in. wsparcie dla wewnętrznego IOD).
– Wybierając korzystanie ze stałych usług w zakresie ochrony danych osobowych bez wykonywania zadań IOD, oferujemy Państwu w ramach tej opcji:
– nielimitowaną możliwość konsultacji telefonicznych i e-mailowych obejmujących różnego typu doradztwo w zakresie dokumentacji z zakresu ochrony     danych osobowych, w tym:
– opracowywanie lub pomoc przy sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– przygotowywanie dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych niezbędnych przy prowadzeniu przez Państwa bieżącej działalności (m.in. klauzul informacyjnych, oświadczeń obejmujących zgody na przetwarzanie danych osobowych, innych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych);
– analiza i weryfikacja dokumentów, przygotowywanie opinii prawnych w ww. zakresie;
– pomoc w uzupełnieniu rejestru czynności przetwarzania danych i prowadzeniu innych rejestrów, wykazów, ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych;
– pomoc w bieżących problemach i udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące ochrony danych osobowych;
– pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania, wnioski i skargi kierowane do Państwa przez osoby, których dane dotyczą oraz pomoc w realizacji żądań zgłaszanych przez te podmioty;
– monitorowanie zmian w regulacjach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
– pomoc w identyfikowaniu ewentualnych zagrożeń i incydentów oraz w zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (który to obowiązek ciąży na Państwu jako Administratorze danych, a termin na jego wykonanie to jedynie 72 godziny);
– pomoc w udzieleniu odpowiedzi na wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– pomoc w zabezpieczeniu systemów informatycznych, doradztwo w sferze funkcjonalności.

Wybierając opcję korzystania ze stałych usług w zakresie ochrony danych wraz z wykonywaniem zadań Inspektora Ochrony Danych, oprócz pomocy opisanej w punkcie poprzednim, oferujemy Państwu dodatkowo w tym zakresie:
– stałą, nielimitowaną opiekę nad Państwa organizacją świadczoną przez zespół doświadczonych inspektorów ochrony danych oraz czuwanie nad utrzymywaniem zgodności procesów przetwarzania danych z RODO, w tym:
– informowanie Państwa jako administratora i podmiotu przetwarzającego (w zależności od tego w jakim charakterze przetwarzacie Państwo dane osobowe) oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie;
– monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora (podmiotu przetwarzającego) w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
– udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
– współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organem nadzorczym);
– pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego) w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.