Niniejszym informujemy, iż z dniem 11 października 2023 roku w związku z przekształceniem zmianie uległa nazwa naszej spółki z dotychczasowej:

TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek

na:

TMP IT GROUP sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzglednienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla naszej spółki począwszy od dnia 11.10.2023 r.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.